Organisation og teams

Støtte til forandringsprocesser

Forandringsledelse er mere end projektledelse

Organisationer, der skal gennemføre større forandringsprocesser, har ofte styr på selve projektledelsesdelen: Hvilke steps skal hvilke afdelinger igennem, hvornår ligger hvilke deadlines og hvordan måler vi effekten, når vi er i mål?

Alt for ofte glemmer de samme organisationer, at der samtidig bør sættes ressourcer og kompetencer af til en regulær forandringsledelsesdel, som fokuserer på mennesker, motivation og mening med forandringerne: Hvem bliver påvirket hvordan af forandringerne, hvordan giver forandringerne mening ud i de yderste led, og hvad har medarbejderne brug for at vide mere om for at blive klar til at bevæge sig med forandringerne?

Når vi forstår, at organisatoriske forandringer først sker i det øjeblik, medarbejderne ser en fordel i at gøre ting anderledes, står det lysende klart, at de selvsamme medarbejdere bør udgøre det altoverskyggende centrum for ledelsens fokus og bestræbelser.

Få hjælp til at lede forandringer

I manman yder vi støtte til direktion og ledergruppe til at holde fokus på forandringsledelsesdelen, når strategiske forandringer skal ske. Via kommunikationsfokus, forandringsledelsesmetoder (bl.a. ADKAR) og on-the-job forandringsledelsestræning øger vi sammen sandsynligheden for, at forandringsprocessen undviger 70%-kirkegården for forandringsprojekter, der aldrig lykkes.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Facilitering af seminarer, udviklingsdage, etc.

I manman har vi stor erfaring med at facilitere medarbejderseminarer, udviklingsdage, company days, etc.

Med afsæt i en grundig forberedende proces, hvor vi afdækker formål, ønsker, behov og krav sammen med kunden, designer og afvikler vi et seminar, der understøtter den strategiske og organisatoriske dagsorden.

I nogle tilfælde kan en effektiv moderatorfunktion på seminaret være tilstrækkelig. I andre tilfælde udvikler vi de relevante strategirelaterede aktiviteter, dialogværktøjer og samarbejdsøvelser, der er brug for, til at sikre det ønskede, konkrete udbytte af dagen.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Kultur i organisationer

Forstærk fremtidens kultur

Med fremkomsten af nye forretningsmodeller, organisationsformer og krav til organisatorisk og individuel performance kan en stærk og bevidst organisationskultur være en platform for fælles mindset og adfærd.

Kulturen i en organisation er et stærkt bindingsmiddel mellem overordnede strategiske ambitioner og dagligdagens konkrete handlinger.

I manman hjælper vi organisationer til at arbejde integreret med strategi, kultur, mindset og adfærd.

Vi kan bidrage i alle led fra indledende strategisk behovsanalyse og analyse af eksisterende kultur til støtte af kulturledelsesaktiviteter og fremme af fremtidens kulturudvikling.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Kulturanalyse og kulturudvikling

Dårlig kultur giver dårlig adfærd

Alle organisationer udvikler over tid en kultur, der er særegen, og det er godt. For kulturen i en organisation har en række vigtige funktioner. Kultur skaber identitet, sammenhold, genkendelighed og udgør grundlaget for en fælles adfærd.

Kulturer kan dog præges af stærke, negative myter eller af uddaterede fortællinger i en sådan grad, at denne fælles adfærd i nogle tilfælde hverken fremmer arbejdsglæde eller organisatoriske resultater.

Måske kan I nikke genkendende til disse eller lignende historier: I organisationen kører et par få men vedholdende fortællinger om ledelsens manglende omsorg for medarbejderne, om stabsfunktionernes manglende kundeindsigt eller om akademikernes arbejdsmæssige fordele over HK’ernes ditto. Sådanne fortællinger fører til en dem-mod-os kultur, manglende tillid grupperingerne imellem og træghed i den strategiske eksekvering. Det er langt fra altid, at organisationen er bevidst om disse fortællinger eller om konsekvenserne af at holde fast i fortællingerne.

En kultur ’på afveje’, er ikke noget, der kan ændres med et snuptag. Kulturudvikling kan tage lang tid, for der er ikke noget så stærkt i en organisation, som de implicitte fortællinger og myter, som bliver sandheden bag vores handlinger, ofte uden at vi er bevidste om det.

Få hjælp til at afdække og udvikle jeres organisationskultur

Hvis negative kulturformer har taget overhånd i hele eller dele af organisationen kan en virkningsfuld vej være at foretage en kulturanalyse: Få fortællingerne tydeliggjort og spejle organisationen i dens egne historier og myter og den eventuelle uhensigtsmæssige adfærd, der følger med. Når der bliver kastet lys på organisatoriske fortællinger, giver det mulighed for dialog på tværs af organisationen, åbenhed omkring reelle behov og interesser og bevidst valg og fravalg af adfærd.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Feedback, teamsamarbejde og arbejdsglæde

En organisation med motiverede og dygtige medarbejdere, der føler arbejdsglæde er et scenarie, vi alle bør stræbe efter. Dels fordi det er godt for medarbejderne. Dels fordi det er godt for organisationen.

Vi ved at afgørende faktorer for motivation og arbejdsglæde er at kunne skabe gode resultater og at være del af et kollegialt fællesskab.

Kolleger indtager her en dobbelt rolle for os. For samtidig med at de udgør vores sociale netværk på arbejdspladsen, så kan de samme kolleger bidrage til, at vi skaber gode resultater, for eksempel ved at spille os gode og ved at give os god, konstruktiv feedback.

Feedback, samarbejde og arbejdsglæde hænger således uløseligt sammen, og det er temaer, der bør fylde meget i vores hverdag. Det er dog ikke altid, at organisationen går struktureret til værks for at sikre fokus på og udvikling af disse temaer.

I manman har vi erfaringerne og kompetencerne til at fremme en kultur hos jer, hvor feedback og samarbejde trænes og udvikles i fællesskab, til gavn for såvel resultatskabelse som arbejdsglæde.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Stresshåndtering

Stress kan ramme os alle. Det sker ofte pludseligt og individuelt og ofte som en reaktion på mange udløsende faktorer.

En fælles stressfølelse kan også ramme hele teams og afdelinger.

Stress er en ubehagelig og invaliderende lidelse, der påvirker såvel den stressramte som dennes kolleger og familie.

Følgerne af et stressnedbrud kan have årelange efterdønninger. I gode situationer er der livslang læring og personlig udvikling i at have oplevet stress på allernæmeste hold. I dårlige situationer kan det påvirke arbejdsevne, psyke og livsglæde for altid.

Derfor bør stress håndteres så hurtigt som muligt med professionel støtte og altid med sigte på at genvinde styrke og arbejdsevne og minimere negative langtidsvirkninger.

I manman tilbyder vi individuel og teambaseret rådgivning og stresshåndtering. Vi kender værdien i at tilpasse vores rådgivning og støtte til den stressramtes aktuelle behov og tilstand, og kan for eksempel tilbyde  samtaler i eget hjem i opstarten af et forløb.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller